Privacyverklaring

Keyter Intarcon Nederland B.V.

Bij onze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens te vragen en te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de Nederlandse wet.

 

In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij van je verwerken (wanneer je onze website bezoekt), hoe we dat doen en welke rechten je daarbij hebt.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Keyter Intarcon Nederland B.V. en, indien van toepassing, aan haar gelieerde dochterondernemingen (hierna aan te duiden als ‘Keyter Intarcon Nederland’).

Persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van onze producten en diensten, kunnen we je persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk daarbij onder andere aan persoonsgegevens die je verstrekt bij het invullen van een contactformulier, het solliciteren via de website of informatie die wij verzamelen bij jouw gebruik van onze website en andere diensten, zoals evenementen en acties.

 

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Voor de nakoming van een overeenkomst;
 • Voor de afhandeling van jouw verzoek om informatie of brochures;
 • Voor de afhandeling van een klacht;
 • Om je sollicitatie te kunnen verwerken;
 • Voor het aanbieden van producten en diensten.

 

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Je persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Keyter Intarcon Nederland en partners die deze privacyverklaring gebruiken. Ook is het mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van verschillende producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Keyter Intarcon Nederland-producten en/of diensten.

 

Aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen verbeteren we bijvoorbeeld onze communicatie over projecten en realiseren we producten en diensten die steeds op jouw behoeften aansluiten. Ook kunnen wij door de informatie slim te verwerken deze persoonlijker en/of relevanter maken.

 

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

Wettelijke grondslag

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien je daar toestemming voor hebt gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Je kunt jouw toestemming op ieder moment weer intrekken. Dan worden je persoonsgegevens niet meer door ons verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor bestaat.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen je persoonsgegevens alleen met derden indien:

 • Je daar toestemming voor hebt gegeven;
 • Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit toe verplicht zijn;
 • Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.

 

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden bijvoorbeeld indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Keyter Intarcon Nederland. Als we derdentoegang geven tot je persoonsgegevens, doen we dat uitsluitend als we er zeker van zijn dat de derde de persoonsgegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Met derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de te verwerken persoonsgegevens voldoet aan de wettelijke eisen. Keyter Intarcon Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals de politie. Een wettelijke verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens geldt ook indien dat noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn. In alle overige gevallen kunnen wij je persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken met jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

Wij bewaren onze persoonsgegevens op servers in de EER tenzij expliciet anders is aangegeven.

Cookies en hyperlinks

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

 

Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Keyter Intarcon Nederland op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat je daarvoor interesse hebt. Advertenties die door Keyter Intarcon Nederland (dan wel door partners) worden aangeboden, kunnen worden afgestemd op jouw profiel.

 

Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en krijg je de gelegenheid zelf te bepalen welke cookies wij wel of niet mogen plaatsten. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van je persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Je kunt bezwaar maken door een brief met daarin duidelijk aangegeven waartegen je bezwaar maakt. Deze -voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs- kun je sturen naar kantoor@keyter-intarcon.nl o.v.v. ‘Bezwaar privacyverklaring’.

 

Vergeet u niet om je BSN op de kopie van het ID-bewijs onleesbaar te maken, voordat je deze meestuurt. Wij zorgen ervoor dat je binnen vier weken antwoord krijgt. Bij complexe verzoeken kan deze termijn met nog eens vier weken verlengd worden.

Andere rechten persoonsgegevens

Naast het recht op bezwaar heb je een aantal andere rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Als je van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren. Ook heb je het recht ons te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om je verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan je verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze (back-up)systemen verwijderen.
 • Ten slotte heb je het recht ons te verzoeken mee te werken aan de overdracht van jouw persoonsgegevens aan een andere partij.

 

Alleen indien een verzoek onredelijk vaak wordt gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergt of onredelijk zware technische gevolgen heeft voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengt of uitermate onpraktisch is, zullen wij het verzoek weigeren.

 

Je kunt een verzoek indienen op de wijze zoals omschreven hierboven. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om jouw gegevens langer te bewaren.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Als er zich ondanks door ons genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, dan zullen wij je daar zo snel mogelijk over informeren. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Keyter Intarcon Nederland B.V., Handelsweg-Noord 34, 8251 JT te Dronten, KvK 63639459.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar je steeds de actuele versie kunt vinden. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken.